46 മോഡലുകളും സവിശേഷതകളും

എഞ്ചിൻ വർഷങ്ങൾ എഞ്ചിൻ തരം
0.8 SUPER LUX (34 hp) 1974 1975 DAF 46 Combi 1974 – 0.8 SUPER LUX (34 hp)
0.8 DE LUXE (34 hp) 1974 1975 DAF 46 1974 – 0.8 DE LUXE (34 hp)
#മുകളിലേയ്ക്ക്